Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en dossiers die u verzendt naar Be Paid via de website www.bepaid.be, via het e-mailadres info@bepaid.be of via elke andere weg. Deze website werd ontwikkeld door Credit Management Solutions Comm.V., handel drijvende onder de benaming Be Paid, KBO nummer 0694.606.508, RPR Gent (afdeling Gent), met zetel te 9800 Deinze, Beekstraat 33. Het merk Be Paid wordt beschermd door het BOIP Merkenregister en werd er gedeponeerd met inschrijvingsnummer 1386937. In deze algemene voorwaarden zal verder gesproken worden over Be Paid, dat, zoals hierboven vermeld, de beschermde handelsnaam is die gebruikt wordt door Credit Management Solutions Comm.V. 

Door de verzending van een dossier via de website, en voorafgaandelijk het aanvinken van de daartoe bestemde box op de website, bevestigt u dat u deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring vooraf hebt gelezen en aanvaard. Wanneer u een dossier aan Be Paid verzendt via het e-mailadres info@bepaid.be of via een andere weg, zal u een ontvangstbevestiging worden verstuurd, waarin wordt verwezen naar de geldende algemene voorwaarden en privacyverklaring, die u nadien geacht wordt te hebben gelezen en aanvaard behoudens uw schriftelijk bezwaar. 

Elke relatie tussen Be Paid en de gebruiker van haar website en/of diensten wordt beheerst door huidige algemene voorwaarden. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, behalve indien u en Be Paid daarover een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst hebben gesloten waarin deze afwijkingen gedetailleerd worden omschreven.

Be Paid mag te allen tijde deze algemene voorwaarden aanpassen door een nieuwe versie ervan op haar website te publiceren. Elk dossier dat wordt verzonden via haar website na de publicatie van een nieuwe versie van de algemene voorwaarden, zal onderhevig zijn aan deze nieuwe algemene voorwaarden. De geldende algemene voorwaarden en privacyverklaring kunnen steeds worden geraadpleegd op de website www.bepaid.be.

Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zou zijn of strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van kracht. In voorkomend geval zullen Be Paid en u in onderling overleg treden om nieuwe bepalingen op te maken ter vervanging van de nietige bepalingen.

Uw eigen algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen u en Be Paid in het kader van de door Be Paid geleverde diensten.

Door de verzending van uw dossier geeft u aan Be Paid een mandaat voor het volledige beheer en opvolging van dit dossier. Dit mandaat houdt onder meer in dat u akkoord bent dat Be Paid alle door u meegedeelde gegevens, informatie en verzonden documenten doorgeeft aan haar derden-partners in toepassing van de algemene voorwaarden. 

Alle informatie die door Be Paid aan u wordt verstrekt met betrekking tot uw dossiers mag enkel intern worden aangewend en mag dus nooit door u aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Door de aanvraag voor het uitvoeren van een solvabiliteitsonderzoek geeft u steeds een voorwaardelijk mandaat aan Be Paid en haar derden-partners om een invorderingsprocedure op te starten. De daadwerkelijke opstart of verderzetting van een invorderingsprocedure zal afhankelijk zijn van de resultaten van het solvabiliteitsonderzoek. Om een solvabiliteitsonderzoek aan te vragen dient u minstens te beschikken over een openstaande en opeisbare vordering lastens de (rechts)persoon van wie de solvabiliteit dient te worden onderzocht, en dient u hier ook het bewijs van over te maken. Voor de aanvraag van een uitgebreid solvabiliteitsonderzoek, dient u bovendien te beschikken over een uitvoerbare titel, die vooraf moet worden overgemaakt.

Door de aanvraag voor het verzenden van een aanmaning of het uitvoeren van een minnelijk ‘no cure no pay’ incasso traject door Be Paid geeft u steeds impliciet mandaat aan Be Paid om alle wettelijk toegestane incasso handelingen te verrichten die zij noodzakelijk acht om betaling te bekomen van uw debiteur, waaronder:

  • het contacteren van debiteuren, zowel schriftelijk, telefonisch, via messaging-apps als persoonlijk;
  • het afspreken van afbetalingsplannen met debiteuren;
  • het aanrekenen aan debiteuren van toepasselijke kosten, schadevergoedingen en intresten;
  • het ontvangen van geïnde gelden op een derdenrekening;
  • het optreden als lasthebber in het kader van een gerechtelijke invordering.

Na verzending van uw aanvraag tot aanmaning of het uitvoeren van een minnelijk ‘no cure no pay’ incasso traject door Be Paid, is Be Paid steeds gerechtigd de ontvangen opdracht te weigeren of haar reeds opgestarte incasso activiteiten eenzijdig te beëindigen, zonder enige schadeloosstelling, en dit op elk moment en wanneer zij dit wenselijk acht. U ontvangt dan een bericht met advies over mogelijke andere stappen. Dit zal onder meer het geval zijn als de debiteur de vordering op juridische gronden betwist, indien blijkt dat buitengerechtelijk geen betalingen (meer) te bekomen zijn of bij indicaties van insolvabiliteit van u of uw debiteur.

Indien u zelf een opdracht wenst te beëindigen, dient u dit eveneens schriftelijk mee te delen aan Be Paid. Na ontvangst van uw bericht en uitdrukkelijke aanvaarding zal enkel vergoeding worden aangerekend voor de reeds geleverde prestaties, tenzij Be Paid een hogere schade aantoont.

Be Paid verbindt zich ertoe te zorgen voor een goede behandeling, uitvoering en opvolging van de verzonden dossiers in het kader van de aangeboden diensten. Dit betreft een loutere inspanningsverbintenis. In het kader van de opvolging van het dossier door Be Paid bij haar derden-partners, bent u akkoord dat Be Paid inzage heeft in het dossier dat door een derde-partner zal worden behandeld, voor zover de inzage noodzakelijk is voor de goede opvolging voor Be Paid.

In geval van overmacht zal de uitvoering van een dienst door Be Paid of haar derden-partners minstens tijdelijk worden stopgezet. Indien de dienst bij het intreden van de overmacht reeds volledig of gedeeltelijk was geleverd, zijn Be Paid of haar derden-partners gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

De overschrijding van de termijnen die op de website van Be Paid worden vermeld, en waarbinnen uw verzonden dossier zal worden behandeld of verwerkt, kan nooit het voorwerp zijn van een vordering tot schadevergoeding, van welke aard ook. Hoewel de vermelding van deze termijnen enkel indicatief is, verbindt Be Paid zich ertoe te zorgen voor een behandeling, uitvoering en opvolging van de verzonden dossiers binnen een redelijke termijn. Ook dit betreft een loutere inspanningsverbintenis.  

Na verzending van uw invorderingsdossier of van uw aanvraag tot aanmaning of inning door een derde-partner zal u, in geval van volledige recuperatie van de onbetaalde facturen, maximaal 100% van de oorspronkelijke factuurbedragen ontvangen.

Door de verzending van een aanvraag tot aanmaning geeft u machtiging aan Be Paid om 10% (excl.btw) van het totaal in te vorderen factuurbedrag aan u te factureren als ereloon en dit vanaf de eerste door uw debiteur gedane (deel)betaling. Indien deze (deel)betaling rechtstreeks gebeurt door de debiteur op de derdenrekening van Be Paid of een van haar partners, is Be Paid gerechtigd deze 10% (excl.btw) bij voorrang af te houden van de gedane betaling(en).  

Na verzending van uw aanvraag tot het uitvoeren van een minnelijk ‘no cure no pay’ incasso traject door Be Paid, of na uw aanvraag tot gerechtelijke invordering via een derde-partner, rekent Be Paid een commissie aan van 10% (excl.btw) op elk bedrag dat na de aanvraag door de debiteur betaald wordt en betrekking heeft op de openstaande vorderingen die u ter inning aan Be Paid heeft overgemaakt. Dit ongeacht of de betaling door de debiteur rechtstreeks op uw rekening gebeurt, op de rekening van Be Paid of op rekening van een derde-partner. Door verzending van uw aanvraag geeft u machtiging aan Be Paid om deze 10% (excl.btw) aan u te factureren als ereloon en dit vanaf de eerste door uw debiteur gedane (deel)betaling. Indien deze (deel)betaling rechtstreeks gebeurt door de debiteur op de derdenrekening van Be Paid of een van haar partners, is Be Paid gerechtigd deze 10% (excl.btw) bij voorrang af te houden van de gedane betaling(en).  

Wettelijke en contractuele verhogingen, schadebedingen, vergoedingen en interesten die de oorspronkelijke factuurbedragen overschrijden, vormen een ereloon ten voordele van Be Paid of ten voordele van haar derden-partners. Door de verzending van een invorderingsdossier of aanvraag tot aanmaning geeft u machtiging aan Be Paid en aan haar derden-partners om de wettelijke en contractuele verhogingen, schadebedingen, vergoedingen en interesten die de oorspronkelijke factuurbedragen overschrijden, af te houden van de ingevorderde bedragen.

Indien uw schuldenaar na aanmaning door Be Paid of door haar derden-partners rechtstreeks (deel)betaling verricht aan u, zijn dezelfde commissies zoals hierboven beschreven verschuldigd als ereloon ten voordele van Be Paid of ten voordele van haar derden-partners. 

De beschikbare gelden die werden ontvangen van uw schuldenaar zullen worden doorgestort op het rekeningnummer dat u opgaf bij de verzending van uw dossier, op het ogenblik dat het invorderingsdossier volledig geregeld is of om een andere reden wordt afgesloten.

Voor de dossiers die worden verzonden naar Be Paid kan u enkel beroep doen op een advocaat of gerechtsdeurwaarder die wordt aangeduid door Be Paid. Door de verzending van uw dossier geeft u aan Be Paid een mandaat om in uw naam en voor uw rekening een advocaat of gerechtsdeurwaarder aan te stellen, waarbij er een rechtstreekse contractuele band ontstaat tussen u en deze advocaat of gerechtsdeurwaarder. Be Paid zal er steeds voor zorgen dat de aangestelde advocaat of gerechtsdeurwaarder binnen een redelijke termijn over alle door u meegedeelde en nuttige informatie beschikt om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Indien u evenwel beroep wenst te doen op een andere advocaat of gerechtsdeurwaarder, dan dient u dit onmiddellijk na het verzenden van uw dossier te laten weten via het e-mailadres info@bepaid.be, waarna Be Paid u een lijst van andere advocaten en gerechtsdeurwaarders zal bezorgen. 

Aangezien Be Paid voor de aanvragen van sommige diensten beroep doet op derden-partners – advocaten en gerechtsdeurwaarders – en aangezien het ook deze derden-partners zijn die deze diensten effectief uitvoeren, kan Be Paid nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van directe of indirecte schade die het gevolg is van de geleverde diensten of voor tekortkomingen bij de levering van deze diensten, aangezien deze deel uitmaken van de contractuele verhoudingen tussen de aanvrager en de tussenkomende advocaat of gerechtsdeurwaarder. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen (niet-limitatieve opsomming): financiële of commerciële verliezen, verhoging algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van klanten of elke andere vorm van gevolgschade.

Be Paid kan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van directe of indirecte schade die het gevolg is van door haarzelf geleverde diensten of voor tekortkomingen bij de levering van deze diensten, noch voor beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten die op elektronische wijze aan haar werden doorgegeven via haar website of e-mailadres. Elke opdracht tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso wordt uitgevoerd voor uw rekening en op uw eigen risico.

Iedere vordering tot schadevergoeding ten aanzien van Be Paid, om welke reden dan ook, dient te worden ingesteld binnen een termijn van twee weken nadat de feiten waarop de vordering wordt gebaseerd, gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn. In geval van aansprakelijkheid van Be Paid is de schadevergoeding beperkt tot de toepasselijke plafonds van de door Be Paid afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, in geval van dekking door deze verzekeraar. Indien de tussenkomst van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de gebeurlijke schade wordt uitgesloten, wordt de eigen aansprakelijkheid van Be Paid beperkt tot een maximumbedrag van 2500 euro.

Door de verzending van een dossier verklaart u dat alle informatie die u ons verstrekt met betrekking tot uzelf, uw schuldenaar en uw vordering op uw schuldenaar juist, volledig en actueel is. Indien u een aanvraag tot invordering of een aanvraag tot aanmaning of uitvoeren van een minnelijk ‘no cure no pay’ incasso traject indient, verklaart u daarnaast dat uw vordering vervallen en opeisbaar is, en dat u zelf reeds alle nodige stappen heeft ondernomen waartoe u wettelijk en/of contractueel verplicht bent. Indien tijdens het behandelen van uw dossier zou blijken dat u ons onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, waardoor de invordering niet kan worden verdergezet volgens de voorziene procedure, zijn de eventuele kosten die daaraan verbonden zijn integraal ten laste van uzelf. Be Paid en haar derden-partners behouden zich te allen tijde het recht om de door u meegedeelde gegevens, waaronder uw eigen gegevens, de gegevens van uw schuldenaar of deze met betrekking tot uw vordering lastens uw schuldenaar, te wijzigen indien zij aannemen dat er door u een materiële vergissing werd begaan bij het doorgeven van deze gegevens.

Indien u na de verzending van uw invorderingsdossier of na uw aanvraag tot aanmaning of uitvoeren van een minnelijk ‘no cure no pay’ incasso traject, een rechtstreekse betaling ontvangt van uw schuldenaar die betrekking heeft op het aan ons verzonden dossier, moet u deze informatie onmiddellijk aan ons en aan de tussenkomende advocaat of gerechtsdeurwaarder overmaken. Hetzelfde geldt als u na de verzending van uw invorderingsdossier of na uw aanvraag tot aanmaning of uitvoeren van een minnelijk ‘no cure no pay’ incasso traject, een betwisting ontvangt van uw schuldenaar die betrekking heeft op het aan ons verzonden dossier. U moet voornoemde informatie, evenals elke andere relevante informatie in verband met een aan ons verzonden dossier – ook wanneer u pas over deze informatie beschikt na het verzenden van dit dossier – aan ons bezorgen via het e-mailadres info@bepaid.be, en aan de tussenkomende advocaat of gerechtsdeurwaarder via het e-mailadres waarmee zij u op de hoogte hebben gebracht van hun tussenkomst. Nutteloze of onterechte kosten, die gemaakt werden door Be Paid, door de aangestelde advocaat of door de aangestelde gerechtsdeurwaarder, omdat u hen niet tijdig heeft ingelicht over ontvangen betalingen, betwistingen of elke andere relevante informatie, zijn integraal ten laste van uzelf en zullen door u betaald moeten worden. Daarnaast verbindt u zich ertoe om zo spoedig mogelijk alle vragen van Be Paid of van haar derden-partners met betrekking tot de door u aangevraagde dienst te beantwoorden en indien dit gevraagd wordt alle bijkomende informatie of documenten aan hen te verzenden. Nutteloze of onterechte kosten, die gemaakt werden door Be Paid, door de aangestelde advocaat of door de aangestelde gerechtsdeurwaarder, omdat u hun vragen niet binnen een redelijke termijn heeft beantwoord, zijn ook integraal ten laste van uzelf en zullen door u betaald moeten worden. Indien u een vraag van Be Paid of van een van haar derden-partners met betrekking tot de door u aangevraagde dienst weigert te beantwoorden, zijn zowel Be Paid als haar derden-partners gerechtigd hun diensten eenzijdig stop te zetten, zonder dat u hiervoor enig verhaal kan instellen lastens Be Paid of lastens haar derden-partners. 

Bij de verzending van uw invorderingsdossier of van uw aanvraag tot aanmaning of uitvoeren van een minnelijk ‘no cure no pay’ incasso traject, kan u een voorkeur uitdrukken met betrekking tot de betalingsfaciliteiten die worden toegestaan door ons, de tussenkomende advocaat of gerechtsdeurwaarder. Afhankelijk van de situatie waarin uw schuldenaar zich bevindt zal hier al dan niet rekening mee kunnen worden gehouden. Indien u geen voorkeur heeft uitgedrukt, zal Be Paid, de tussenkomende advocaat of gerechtsdeurwaarder naar beste oordeel beslissen welke betalingsfaciliteiten eventueel worden toegestaan.

De gerechtsdeurwaarder die door Be Paid wordt aangesteld in het kader van een door u aangevraagde dienst, past steeds de tarieven toe zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen. 

Zowel de tussenkomende advocaat, de tussenkomende gerechtsdeurwaarder als Be Paid behouden zich het recht voor om provisies te vragen alvorens daadwerkelijk een actie wordt ondernomen in een door u verzonden dossier. In voorkomend geval zal de dienstverlening enkel plaatsvinden na ontvangst van de gevraagde provisie op het in de provisie aanvraag vermelde rekeningnummer. Ook de uitvoering van eventuele daaropvolgende acties in de procedure of de levering van andere diensten kunnen steeds afhankelijk worden gesteld van de voorafgaandelijke betaling door u van een provisie.

Zowel de tussenkomende advocaat, de tussenkomende gerechtsdeurwaarder als Be Paid behouden zich het recht voor om nieuwe aanvragen van diensten te weigeren indien er nog onbetaalde erelonen of kostenstaten zijn in eerdere door u verzonden dossiers.

De bedragen die worden gefactureerd door Credit Management Solutions Comm.V., handel drijvende onder de benaming Be Paid, dienen te worden overgeschreven op het bankrekeningnummer (IBAN) BE73 0689 0974 6960 - (BIC) GKCC BE BB, en dit binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de factuurdatum. De facturen worden opgesteld op naam van de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de aanvraag van de desbetreffende dienst heeft gedaan en worden verzonden naar het door hem of haar opgegeven e-mailadres. Door de verzending van een invorderingsdossier of aanvraag tot aanmaning of uitvoeren van een minnelijk ‘no cure no pay’ incasso traject, geeft u machtiging aan Be Paid en aan haar derden-partners om de wettelijke en contractuele verhogingen, schadebedingen, vergoedingen, interesten en commissies af te houden van de ingevorderde bedragen als ereloon en door te storten naar Be Paid of de door Be Paid voor u aangestelde advocaat.

Elk bezwaar of elke betwisting met betrekking tot een door Credit Management Solutions Comm.V. verzonden factuur dient binnen een termijn van 8 kalenderdagen na factuurdatum, door middel van een aangetekend schrijven, gericht te worden aan het adres van haar vennootschapszetel, gelegen te 9800 Deinze, Beekstraat 33. Na het verstrijken van voormelde termijn kan geen enkel bezwaar of betwisting meer worden opgeworpen en wordt de factuur als definitief aanvaard beschouwd. 

Indien de door Credit Management Solutions Comm.V. verzonden factuur niet volledig is betaald op de vervaldag, zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 75,00, te vermeerderen met een nalatigheidsintrest van 1% per maand te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot de dag van integrale betaling van de factuur.

Be Paid tracht steeds om haar website up to date te houden en er de juiste informatie op te vermelden. De juistheid van de informatie kan echter niet worden gegarandeerd door Be Paid. Be Paid kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van haar website of voor het gebruik van die inhoud. Ook wat de links naar andere websites betreft die vermeld worden op de website van Be Paid, kan Be Paid niet aansprakelijk gesteld worden voor het bestaan of de inhoud van de websites waar deze links naar verwijzen. 

Het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van een bezoek van deze website of de aanvraag van een op deze website vermelde dienst zullen uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.